Chào mừng các bạn đến với Trang tin điện tử xã Xuân Phúc - Huyện Như Thanh - Tỉnh Thanh Hoá

LỜI KÊU GỌI Toàn dân đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID

Đăng lúc: 00:00:00 06/08/2024 (GMT+7)
100%
Print

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 6 năm 2023

 

LỜI KÊU GỌI

Toàn dân đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID

 
 

                 Kính gửi: Toàn thể Nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06), với sự quyết tâm, lãnh đạo, chỉ đạo nhất quán, tập trung cao độ, tỉnh Thanh Hóa đã tập trung nguồn lực, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp và đặc biệt là sự ủng hộ, hưởng ứng tích cực của Nhân dân trên địa bàn. Đến nay, tỉnh nhà đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo được sự chuyển biến tích cực trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đề án 06 đặt ra. Những tiện ích của Đề án 06 ngày càng được hiện thực hóa và đi vào thực tiễn đời sống, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - hội của địa phương, quyết định sự thành công của Chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Một trong những mục tiêu quan trọng của Đề án 06 là phục vụ công dân số, giúp công dân có thể tra cứu thông tin, giấy tờ điện tử để thực hiện các giao dịch thông qua sử dụng tài khoản định danh điện tử (VNeID) thay cho phương thức thủ công truyền thống trước đây. Hiện tại, tài khoản định danh điện tử đã và đang tích hợp các thông tin như: Giấy phép lái xe, Giấy đăng ký xe, sổ bảo hiểm xã hội, thẻ Căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế, hộ chiếu, thông tin về người phụ thuộc, thông tin về cư trú, mã số thuế, thông tin giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, thông báo lưu trú, phản ánh kiến nghị về tình hình an ninh trật tự, tố giác, tin báo về tội phạm, sử dụng các tiện ích an sinh xã hội và nhiều dịch vụ khác. Người dân khi đã sử dụng VNeID mức độ 2 thì không phải mang theo hoặc xuất trình các loại giấy tờ trên.

Với sự ủng hộ, hưởng ứng tích cực Nhân dân, đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã được Bộ Công an phê duyệt gần 1,5 triệu tài khoản định danh điện tử. Tuy


2

nhiên, ti le công dân thyc hien kích hoąt tài khoàn dinh danh dien tù khi nhan duoc tin nhan tù Bo Công an gùi den còn chua cao (toàn tinh         kích hoat dægc gan 600.000 fÒf khoánl dan den còn nhieu công dan chua thé su dung nhïing tien ích thiet thyc tài khoàn dinh danh dien tù mang ląi.

Dê phát huy toi da nhïing loi ích, tien ích cùa viec kích hoąt và sù dung tài khoan dinh danh dien tu, tôi tràn trpng kèu gpi toàn thé Nhàn dàn, cán bo, công chúc, viên chúc, dàng viên, doàn viên, thanh niên, ldc lupng vû trang, nguòi lao dong,... trên dia bàn tinh, hãy phát huy cao do tinh thân doàn ket, truyen thong anh hùng và khát vpng vuon lên cùa nguòi dân Thanh Hóa, dong loąt tích cqc huóng Eng, tham gia dăng ky, kích hoąt tài khoàn dinh danh dien tù (phan dan hoàn thành trvác ngày 30/6/2023), tąo khí the thi dua soi nôi, rong khap trong toàn tinh; qua dó, bàn thân mình sè tró thành nhñng công dán so, trong xã hoi so và trong nen kinh te so, duoc trái nghiem nhung tien ích mà tài khoàn dinh danh dien tù mang ląi; dong thòi, góp sùc mình vào công cuoc chuyên dôi so quoc gia, xây dog tinh nhà ngày càng giàu mąnh, văn minh và hien dąi.

Thay meat lãnh dąo tinh Thanh Hóa, tôi trân trpng càm on và kính chúc toàn thê Nhân dan luôn mąnh khòe, hąnh phúc thành công.

Chào thán ái!

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

(Quét mã QR xem huóng dan)

 

Do Minh Tuan

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
141
Hôm qua:
586
Tuần này:
1392
Tháng này:
6282
Tất cả:
125880

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289