Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
34
Hôm qua:
12
Tuần này:
144
Tháng này:
269
Tất cả:
72726

Hoàn thành chương trình Nông thôn mới

Ngày 18/10/2019 00:00:00

ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN XUÂN PHÚC QUYẾT TÂM VỀ ĐÍCH NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019

5.jpg


Xây dựng nông thôn mới (NTM) là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm mục đích tạo sự thay đổi một cách căn bản đời sống kinh tế - khu vực nông thôn theo hướng nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, theo quy hoạch, xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.Để thực hiện thành công mục tiêu trên. thì từ các tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ toàn bộ các tổ chức chính trị, chính trị xã hội có vai trò quan trọng luôn phải đi trước một bước. Làm tốt công tác tuyên truyền, làm chuyển đổi nhận thức của mọi người dân, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, sự đồng thuận trong cán bộ và nhân dân.Thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, đặc biệt là Quyết định 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng NTM; Nghị quyết số 26-NQ/TW của Chính phủ về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; Căn cứ chỉ thị số 10 CT/TƯ, Chỉ thị số 17- CT/TU; Chị số 305- CT/HU; Chỉ thị số 57- CT/ĐU, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” sau hơn 5 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Xuân Phúc đã đạt được nhiều kết quả đáng kể, góp phần làm thay đổi diện mạo bộ mặt nông thôn. Các ngành từ xã đến thôn đã không ngừng phấn đấu, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cùng với nhân dân trong việc triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, làm cho nhân dân hiểu rõ vai trò chủ thể của mình trong việc xây dựng NTM để từ đó người dân tự giác và tích cực tham gia thực hiện và hưởng lợi chính từ thành quả của mình.

7.jpg

Xuân Phúc đã tổ chức triển khai, thực hiện thường xuyên, liên tục, đúng định hướng, đa dạng, phong phú, sáng tạo về hình thức, chú trọng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.bám sát tình hình thực tế của địa phương, triển khai Các phong trào thi đua được phát động sâu rộng, làm rõ được yêu cầu cấp thiết, phương pháp huy động nguồn lực và thực hiện các cơ chế chính sách hỗ trợ trong xây dựng NTM góp phần vào việc thay đổi nhận thức của người dân trong quá trình thực hiện các tiêu chí. Có thể khẳng định rằng công tác tuyên truyền toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới ở Xuân Phúc đã tạo sức lan toả rộng khắp, được người dân đồng tình hưởng ứng. Đã làm chuyển đổi căn bản nhận thức của người dân, từ đó xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo trở thành những mô hình tiêu biểu cần được nhân rộng, tiêu biểu như: Mô hình thắp sang đường quê của thôn 2 “làng bái con” ngoài ra Đảng ủy xã Xuân Phúc còn ra nghị quyết triển khai cho các ngành và các thôn tiến hành trồng hoa hai bên đường các tuyến đường liên xã và liên thôn. Được toàn thể nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Tính đến thời điểm này toàn xã Xuân Phúc đã đạt 17/19 tiêu trí. Vậy trong thời gian tới cần phải có sự quan tâm, tập trung chỉ đạo kịp thời và sâu sát của các cấp ủy, chính quyền, Phải làm cho mỗi cán bộ, đảng viên xem công tác tuyên truyền là nhiệm vụ của chính mình, nhận thức sâu sắc, đầy đủ về vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, có kế hoạch tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, xem đây là một nhiệm vụ thường xuyên, quyết định đến thắng lợi của Chương trình xây dựng NTM. Tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, xây dựng niềm tin của nhân dân. Mặt khác, cần phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ban công tác mặt trận, các đoàn thể, nhân dân trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động xây dựng NTM. Đây là vấn đề gắn với việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn và phải được người dân đồng lòng tham gia thực hiện; gắn kết chặt chẽ giữa tuyên truyền với vận động, lấy kết quả vận động để tuyên truyền; phát động các phong trào thi đua yêu nước nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong xây dựng NTM. Bên cạnh đó đội ngũ cán bộ luôn có tinh thần trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện, qua đó phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể cá nhân tiêu biểu, những cách làm hay, sáng tạo, đồng thời phê phán những tư tưởng trông chờ ỷ lại, kém hiệu quả; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; kiến nghị, đề xuất của người dân trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
Với những kết quả đã đạt được trong những năm qua Đảng bộ và nhân dân xã Xuân Phúc sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, khắc phục những khó khăn vướng mắc; huy động tối đa nguồn lực, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, quyết tâm hoàn thành 19/19 tiêu chí và hoàn thành chương trình nông thôn mới trong năm 2019.

Lê Tuyên

5.jpg


Xây dựng nông thôn mới (NTM) là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm mục đích tạo sự thay đổi một cách căn bản đời sống kinh tế - khu vực nông thôn theo hướng nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, theo quy hoạch, xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.Để thực hiện thành công mục tiêu trên. thì từ các tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ toàn bộ các tổ chức chính trị, chính trị xã hội có vai trò quan trọng luôn phải đi trước một bước. Làm tốt công tác tuyên truyền, làm chuyển đổi nhận thức của mọi người dân, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, sự đồng thuận trong cán bộ và nhân dân.Thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, đặc biệt là Quyết định 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng NTM; Nghị quyết số 26-NQ/TW của Chính phủ về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; Căn cứ chỉ thị số 10 CT/TƯ, Chỉ thị số 17- CT/TU; Chị số 305- CT/HU; Chỉ thị số 57- CT/ĐU, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” sau hơn 5 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Xuân Phúc đã đạt được nhiều kết quả đáng kể, góp phần làm thay đổi diện mạo bộ mặt nông thôn. Các ngành từ xã đến thôn đã không ngừng phấn đấu, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cùng với nhân dân trong việc triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, làm cho nhân dân hiểu rõ vai trò chủ thể của mình trong việc xây dựng NTM để từ đó người dân tự giác và tích cực tham gia thực hiện và hưởng lợi chính từ thành quả của mình.

7.jpg

Xuân Phúc đã tổ chức triển khai, thực hiện thường xuyên, liên tục, đúng định hướng, đa dạng, phong phú, sáng tạo về hình thức, chú trọng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.bám sát tình hình thực tế của địa phương, triển khai Các phong trào thi đua được phát động sâu rộng, làm rõ được yêu cầu cấp thiết, phương pháp huy động nguồn lực và thực hiện các cơ chế chính sách hỗ trợ trong xây dựng NTM góp phần vào việc thay đổi nhận thức của người dân trong quá trình thực hiện các tiêu chí. Có thể khẳng định rằng công tác tuyên truyền toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới ở Xuân Phúc đã tạo sức lan toả rộng khắp, được người dân đồng tình hưởng ứng. Đã làm chuyển đổi căn bản nhận thức của người dân, từ đó xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo trở thành những mô hình tiêu biểu cần được nhân rộng, tiêu biểu như: Mô hình thắp sang đường quê của thôn 2 “làng bái con” ngoài ra Đảng ủy xã Xuân Phúc còn ra nghị quyết triển khai cho các ngành và các thôn tiến hành trồng hoa hai bên đường các tuyến đường liên xã và liên thôn. Được toàn thể nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Tính đến thời điểm này toàn xã Xuân Phúc đã đạt 17/19 tiêu trí. Vậy trong thời gian tới cần phải có sự quan tâm, tập trung chỉ đạo kịp thời và sâu sát của các cấp ủy, chính quyền, Phải làm cho mỗi cán bộ, đảng viên xem công tác tuyên truyền là nhiệm vụ của chính mình, nhận thức sâu sắc, đầy đủ về vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, có kế hoạch tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, xem đây là một nhiệm vụ thường xuyên, quyết định đến thắng lợi của Chương trình xây dựng NTM. Tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, xây dựng niềm tin của nhân dân. Mặt khác, cần phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ban công tác mặt trận, các đoàn thể, nhân dân trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động xây dựng NTM. Đây là vấn đề gắn với việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn và phải được người dân đồng lòng tham gia thực hiện; gắn kết chặt chẽ giữa tuyên truyền với vận động, lấy kết quả vận động để tuyên truyền; phát động các phong trào thi đua yêu nước nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong xây dựng NTM. Bên cạnh đó đội ngũ cán bộ luôn có tinh thần trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện, qua đó phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể cá nhân tiêu biểu, những cách làm hay, sáng tạo, đồng thời phê phán những tư tưởng trông chờ ỷ lại, kém hiệu quả; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; kiến nghị, đề xuất của người dân trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
Với những kết quả đã đạt được trong những năm qua Đảng bộ và nhân dân xã Xuân Phúc sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, khắc phục những khó khăn vướng mắc; huy động tối đa nguồn lực, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, quyết tâm hoàn thành 19/19 tiêu chí và hoàn thành chương trình nông thôn mới trong năm 2019.

Lê Tuyên

CÔNG KHAI KQ TTHC