Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
53
Hôm qua:
12
Tuần này:
163
Tháng này:
288
Tất cả:
72745

KẾ HOẠCH Chuyển đổi đầu tư xây dựng và quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022 - 2025

Ngày 09/06/2022 09:19:09

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH THANH HOÁ

CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 152 /KH-UBND

 

Thanh Hoá, ngày  03tháng 6 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

 
 


Chuyển đổi đầu tư xây dựng và quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022 - 2025

 

Triển khai thực hiện Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi đầu tư xây dựng và quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch chuyển đổi đầu xây dựng quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022 - 2025, với các nội dung cụ thể như sau:

I.   MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.  Mục đích

-    Tiếp tục đẩy mạnh thu hút, huy động nguồn lực xã hội hóa đầu tư xây dựng, quản lý, kinh doanh, khai thác chợ; thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng chợ theo hướng văn minh, hiện đại, đáp ứng đầy đủ các điều kiện về phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm...; phục vụ tốt hoạt động mua bán, trao đổi, lưu thông hàng hóa, dịch vụ cho Nhân dân và các hộ tiểu thương; góp phần thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, an toàn thực phẩm và phát triển kinh tế - hội của các địa phương.

-   Xây dựng lộ trình, thời gian thực hiện xã hội hóa đầu tư đối với các chợ trên địa bàn tỉnh, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn; tạo cơ sở pháp lý cho các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện; công khai thông tin về công tác chuyển đổi để các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh nghiên cứu, tìm hiểu hoạt động đầu tư vào lĩnh vực xây dựng, quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh.

2.  Yêu cầu

- Công tác chuyển đổi đầu tư xây dựng và quản lý, kinh doanh, khai thác chợ được phổ biến rộng rãi, thực hiện công khai, minh bạch, khách quan và không ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh tại chợ.

-    Quá trình thực hiện công tác chuyển đổi đầu tư xây dựng và quản lý, kinh doanh, khai thác chợ phải bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định tại Quyết số 29/2021/QĐ-UBND ngày 27/11/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa và các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan.

II.  NỘI DUNG

1.  Công tác tuyên truyền


2

Thực hiện thường xuyên, hiệu quả công tác tuyên truyền về kế hoạch và công tác triển khai thực hiện hoạt động chuyển đổi đầu tư xây dựng và quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025; đảm bảo công khai, minh bạch để các tổ chức, cá nhân có liên quan nắm bắt và hiểu rõ các quy định, quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm trong công tác triển khai chủ trương, mục tiêu, quy trình chuyển đổi đầu tư xây dựng và quản lý, kinh doanh, khai thác chợ theo đúng quy định.

2.   Công tác thực hiện chuyển đổi đầu tư xây dựng và quản lý, kinh doanh, khai thác chợ

Rà soát, đánh giá tình hình hoạt động của từng chợ để tiến hành các bước, nội dung thực hiện chuyển đổi đầu tư xây dựng và quản lý, kinh doanh, khai thác chợ, đảm bảo tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo quy định tại Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 27/11/2021 của UBND tỉnh và các quy định của pháp luật hiện hành liên quan.

3.  Số lượng, thời gian dự kiến thực hiện

-   Số lượng chợ trên địa bàn tỉnh thực hiện chuyển đổi đầu tư xây dựng và quản lý, kinh doanh, khai thác trong giai đoạn 2022 – 2025: 180 chợ.

-   Thời gian thực hiện chuyển đổi và các nội dung cụ thể khác: Chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.  Sở Công Thương

-   Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung tại Kế hoạch các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 27/11/2021 của UBND tỉnh.

-   Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch; định kỳ hàng năm hoặc đột xuất yêu cầu tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

2.   Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, pháp các cơ quan, đơn vị liên quan

Căn cứ các nội dung nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 27/11/2021 của UBND tỉnh để chủ động tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền các nội dung tại Kế hoạch; đồng thời, hỗ trợ, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện hoạt động chuyển đổi đầu tư xây dựng và quản lý, kinh doanh, khai thác các chợ tại địa phương; cụ thể:

-   Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn về công tác định giá, phê duyệt giá trị tài sản trên đất các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

-    Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và cơ quan, đơn vị liên quan, hướng dẫn về điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.


3

-   Sở Xây dựng chủ trì, hướng dẫn công tác kiểm kê, đánh giá công trình, vật, kiến trúc tài sản trên đất các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

-   Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, hướng dẫn trình tự, thủ tục tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu, đầu tư và các nhiệm vụ khác theo quy định hiện hành của Nhà nước.

-   Các cơ quan, đơn vị liên quan: Chủ động phối hợp với các ngành chức năng, hướng dẫn UBND cấp huyện và Ban Chuyển đổi chợ cấp huyện theo chức năng nhiệm vụ được giao.

3.  UBND huyện, thị xã, thành phố

-   Tổ chức công khai, phổ biến rộng rãi các nội dung tại Kế hoạch đến các tầng lớp nhân dân, các hộ tiểu thương và doanh nghiệp để tạo sự đồng thuận, thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện.

-    Hằng năm, căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước, chủ động đề xuất các chợ được phê duyệt tại Kế hoạch vào danh mục dự án có sử dụng đất, danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất; danh mục dự án bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức đầu giá hoặc danh mục dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu trên địa bàn tỉnh; trình cấp thẩm quyền phê duyệt để làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy trình chuyển đổi và các quy định hiện hành của Nhà nước liên quan.

-   Tiến hành các bước, nội dung thực hiện chuyển đổi đầu tư xây dựng và quản lý, kinh doanh, khai thác các chợ trên địa bàn quản lý theo danh mục ban hành kèm theo Kế hoạch này; đảm bảo tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo quy định mục tiêu Kế hoạch.

Yêu cầu các sở, ngành, đơn vị và UBND huyện, thị xã, thành phố, khẩn trương triển khai thực hiện Kế hoạch, đảm bảo hiệu quả và đúng quy định; định kỳ hoặc đột xuất, báo cáo kết quả thực hiện theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương có văn bản báo cáo, đề xuất, gửi về Sở Công Thương để tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND chỉ đạo, điều hành./.

 

 

 

Nơi nhận:

-  Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

-  UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa;

-   Các Sở: Công Thương, KH&ĐT, Tài Chính, Xây dựng, TN&MT, pháp;

-  UBND huyện, thị xã, thành phố;

-  Cổng TTĐT tỉnh Thanh Hoá;

-  Lưu: VT, KTTC (VA28090).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thi


Phụ lục

DANH MỤC CHỢ CHUYỂN ĐỔI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ, KINH DOANH, KHAI THÁC CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2022-2025

 
 


(Ban hành kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày      /        /2022 của UBND tỉnh)

 

TT

Tên chợ

Địa chỉ

Hạng

chợ

Định hướng đầu

Dự kiến thời gian

I

Thành phố Thanh Hóa

1

Chợ Môi

Phường Quảng Tâm

2

Đầu tư xây dựng mới tại vị trí cũ

2023

2

Chợ Chớp

Phường Tào Xuyên

3

Xây dựng mới tại vị trí cũ

2023

3

Chợ Rạm

Long Anh

3

Đầu tư xây dựng mới tại vị trí cũ

2024

4

Chợ Thiệu Vân

Thiệu Vân

3

Xây dựng mới tại vị trí cũ

2024

II

Thành phố Sầm Sơn

5

Chợ Chùa

Phường Quảng Tiến

3

Xây dựng mới, cải tạo, mở rộng tại vị trí cũ

2022

6

Chợ Quảng Châu

Phường Quảng Châu

3

Xây dựng mới tại vị trí

2022

7

Chợ Quảng

Phường Quảng

3

Xây dựng mới, mở rộng tại vị trí

2023

8

Chợ Quảng Hùng

Quảng Hùng

3

Xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo tại vị trí cũ

2023

9

Chợ Quảng Vinh (Chợ Hồng)

Phường Quảng Vinh

3

Xây dựng mới, mở rộng tại vị trí

2024

10

Chợ Quảng Đại

Quảng Đại

3

Xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo tại vị trí cũ

2024

11

Chợ Sông Đơ (Chợ Quảng Vinh)

Phường Quảng Vinh

3

Xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo tại vị trí cũ

2025

12

Chợ Quảng Thọ

Phường Quảng Thọ

3

Xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo tại vị trí cũ

2025

III

Thị xã Bỉm Sơn

13

Chợ     Đông     Sơn (Chợ 5 tầng)

Phường Đông Sơn

3

Đầu xây dựng, nâng cấp, cải tạo tại vị trí cũ

2022

IV

Thị Nghi Sơn

14

Chợ Chào

Thanh Sơn

3

Đầu xây dựng, nâng cấp, cải tạo tại vị trí cũ

2022

15

Chợ Các Sơn

Các Sơn

3

Đầu tư xây dựng mới tại vị trí cũ

2022

16

Chợ Kho

Phường Hải Ninh

2

Di dời, đầu tư tại vị trí mới

2023

17

Chợ Hải Châu

Phường Hải Châu

3

Di dời, đầu tư tại vị trí mới

2023

18

Chợ Nghi Sơn

Nghi Sơn

3

Nâng cấp, mở rộng chợ tại vị trí

2024

19

Chợ Cung

Phường Tân Dân

3

Nâng cấp, mở rộng chợ tại vị trí

2024

20

Chợ Hải Yến (Chợ tái định Hải Yến)

Hải Yến

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2024


 

TT

Tên chợ

Địa chỉ

Hạng

chợ

Định hướng đầu

Dự kiến thời gian

V

Huyện Đông Sơn

21

Chợ Đình Vinh

Đông Quang

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2022

22

Chợ Đông Thịnh (Chợ Cống Chéo)

Đông Thịnh

3

Di dời, đầu tư tại vị trí mới

2023

23

Chợ Lăng

Đông Nam

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2023

24

Chợ thị trấn Rừng Thông

Thị trấn Rừng Thông

2

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2023

25

Chợ Rủn

Đông Khê

3

Di dời, đầu tư tại vị trí mới

2024

26

Chợ Mộc Nhuận

Đông Yên

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2024

27

Chợ Đông Minh

Đông Minh

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2024

28

Chợ Đông Văn

Đông Văn

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2024

29

Chợ Bôn

Đông Thanh

3

Di dời, đầu tư tại vị trí mới

2025

30

Chợ Đông Ninh

Đông Ninh

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2025

31

Chợ Đông Phú

Đông Phú

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2025

32

Chợ Đông Hòa

Đông Hòa

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2025

VI

Huyện Thọ Xuân

33

Chợ Rạng

Xuân Giang

3

Nâng cấp, cải tạo, mở rộng tại vị trí

2023

34

Chợ Xuân Yên

Phú Xuân

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2023

VII

Huyện Nông Cống

35

Chợ Ga

Tượng Sơn

3

Cải tạo, nâng cấp tại vị trí

2022

36

Chợ Thượng

Trung Chính

3

Cải tạo, nâng cấp tại vị trí

2022

37

Chợ Vạn Thành

Vạn Thành

3

Cải tạo, mở rộng tại vị trí

2023

38

Chợ Tượng Văn

Tượng Văn

3

Cải tạo, nâng cấp tại vị trí

2023

39

Chợ Minh Thọ

Thị trấn Nông Cống

3

Cải tạo, nâng cấp, mở rộng tại vị trí

2023

40

Chợ Ga

Minh Khôi

3

Di dời, đầu tư tại vị trí mới

2024

41

Chợ Đồn

Yên Mỹ

3

Di dời, đầu tư tại vị trí mới

2024

42

Chợ Chuồng

Công Chính

3

Di dời, đầu tư tại vị trí mới

2024

43

Chợ Đình

Trường Giang

3

Cải tạo, nâng cấp tại vị trí

2025

44

Chợ Gỗ

Thăng Bình

3

Di dời, đầu tư tại vị trí mới

2025

45

Chợ Trầu

Công Liêm

3

Di dời, đầu tư tại vị trí mới

2025

46

Chợ Chuối

Thị trấn Nông Cống

1

Cải tạo, nâng cấp, mở rộng tại vị trí

2025

VIII

Huyện Triệu Sơn

47

Chợ Quán Chua

Thọ Vực

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2022

48

Chợ Mốc

Minh Sơn

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2022

49

Chợ Gốm

Đồng Tiến

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2023

50

Chợ Hào

Thọ Phú

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2023


 

TT

Tên chợ

Địa chỉ

Hạng

chợ

Định hướng đầu

Dự kiến thời gian

51

Chợ Dân Lực

Dân Lực

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2023

52

Chợ Giắt

Thị trấn Triệu Sơn

1

Di dời đầu tư tại vị trí mới

2023

53

Chợ Thọ Sơn

Thọ Sơn

3

Di dời, đầu tư tại vị trí mới

2023

54

Chợ Thiều

Dân

3

Di dời, đầu tư tại vị trí mới

2024

55

Chợ Thọ Bình

Thọ Bình

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2024

56

Chợ Cốc

Xuân Lộc

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2024

57

Chợ Nưa

Thị trấn Nưa

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2024

58

Chợ Cầu Đất

Vân Sơn

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2025

59

Chợ Sim

Hợp Thành

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2025

60

Chợ Nông Trường

Nông Trường

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2025

61

Chợ Đà

Thọ Dân

3

Di dời, đầu tư tại vị trí mới

2025

62

Chợ Khuyến Nông

Khuyến Nông

3

Di dời, đầu tư tại vị trí mới

2025

IX

Huyện Thiệu Hóa

63

Chợ Rị

Thiệu Trung

3

Cải tạo, nâng cấp,mở rộng tại vị trí

2024

64

Chợ Đầm

Thiệu Duy

3

Cải tạo, nâng cấp,mở rộng tại vị trí

2024

65

Chợ Thiệu Nguyên

Thiệu Nguyên

3

Cải tạo, nâng cấp,mở rộng tại vị trí

2024

66

Chợ     Thiệu     Phú (Chợ Gốc Cáo)

Thiệu Phú

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2025

67

Chợ

Thiệu Tiến

3

Di dời, đầu tư tại vị trí mới

2025

X

Huyện Hoằng Hóa

68

Chợ Thị Tứ

Hoằng Trung

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2022

69

Chợ Hôm Sung

Hoằng Đồng

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2022

70

Chợ Đầng

Hoằng Quý

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2022

71

Chợ Hón

Hoằng Hải

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2023

72

Chợ Gốc Gáo

Hoằng Phú

3

Di dời, đầu tư tại vị trí mới

2023

73

Chợ Quỳ Chữ

Hoằng Quỳ

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2023

74

Chợ Chùa

Hoằng Đạt

3

Di dời, đầu tư tại vị trí mới

2023

75

Chợ Già

Hoằng Kim

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2024

76

Chợ Mới Lam

Hoằng Trạch

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2024

77

Chợ Chiêng

Hoằng Giang

3

Di dời, đầu tư tại vị trí mới

2024

78

Chợ Đền

Hoằng Thắng

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2025

79

Chợ Vĩnh

Hoằng Hợp

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2025

80

Chợ Dọc

Hoằng Đông

3

Di dời, đầu tư tại vị trí mới

2025

81

Chợ Vàng

Hoằng Xuân

3

Di dời, đầu tư tại vị trí mới

2025


 

TT

Tên chợ

Địa chỉ

Hạng

chợ

Định hướng đầu

Dự kiến thời gian

XI

Huyện Hậu Lộc

82

Chợ Đa Lộc

Đa Lộc

3

Đầu tư mới tại vị trí mới

2022

83

Chợ Quang Lộc

Quang Lộc

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2022

84

Chợ Mành

Hưng Lộc

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2023

XII

Huyện Nga Sơn

85

Chợ Bạch Câu

Nga Bạch

3

Xây dựng mới tại vị trí cũ

2022

86

Chợ Điền Hộ

Nga Điền

3

Xây dựng mới tại vị trí cũ

2023

87

Chợ Ba Đình

Ba Đình

3

Xây dựng mới tại vị trí cũ

2023

88

Chợ Tư Sy

Nga Phượng

3

Xây dựng mới tại vị trí cũ

2024

89

Chợ Hoàng

Nga Văn

3

Xây dựng mới tại vị trí cũ

2024

90

Chợ Viềng

Nga Trường

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2025

91

Chợ Nga Thủy

Nga Thủy

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trị

2025

XIII

Huyện Hà Trung

92

Chợ Lèn

Thị trấn Hà Trung

1

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2022

93

Chợ Đền

Long

3

Di dời, đầu tư tại vị trí mới

2022

94

Chợ Đồng Ô

Tiến

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2023

95

Chợ

Lĩnh Toại

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2023

96

Chợ Vân (Chợ Láng)

Hoạt Giang

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2023

97

Chợ Bái Cẩm

Tiến

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2024

98

Chợ Dừa

Vinh

3

Di dời, đầu tư tại vị trí mới

2024

99

Chợ Nga Châu

Châu

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2024

100

Chợ Đợn

Hoạt Giang

3

Di dời, đầu tư tại vị trí mới

2025

101

Chợ Mậu Yên

Lai

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2025

102

Chợ Vừng

Yên Dương

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2025

XIV

Huyện Quảng Xương

103

Chợ Cảnh

Quảng Trạch

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2022

104

Chợ Đai

Quảng Hải

3

Nâng cấp, cải tạo, mở rộng tại vị trí

2022

105

Chợ    Quảng    Khê (Chợ Làng Hà)

Quảng Khê

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2022

106

Chợ Lăng

Quảng Yên

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2022

107

Chợ     trung     tâm Quảng Thái

Quảng Thái

3

Nâng cấp, cải tạo, mở rộng tại vị trí

2022

108

Chợ Quảng Thạch

Quảng Thạch

3

Nâng cấp, cải tạo, mở rộng tại vị trí

2022

109

Chợ Trôi

Quảng Văn

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2022


 

TT

Tên chợ

Địa chỉ

Hạng

chợ

Định hướng đầu

Dự kiến thời gian

110

Chợ Bùi

Quảng Giao

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2023

111

Chợ Cống Trúc

Quảng Bình

3

Nâng cấp, cải tạo, mở rộng tại vị trí

2023

112

Chợ Đình

Quảng Lộc

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2023

113

Chợ Đức

Quảng Đức

3

Nâng cấp, cải tạo, mở rộng tại vị trí

2023

114

Chợ Hội

Quảng Ngọc

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2023

115

Chợ Vàng

Quảng Phúc

3

Nâng cấp, cải tạo, mở rộng tại vị trí

2023

116

Chợ

Quảng Hợp

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2024

117

Chợ Nguyễn

Quảng Hòa

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2024

118

Chợ Sòng

Quảng Long

3

Nâng cấp, cải tạo, mở rộng tại vị trí

2024

119

Chợ Trường

Quảng Trường

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2024

XV

Huyện Yên Định

120

Chợ Bản

Định Long

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2023

121

Chợ Cầu Hạ

Định Hưng

3

Nâng cấp, cải tạo, mở rộng tại vị trị

2024

122

Chợ Dền

Định Liên

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2024

123

Chợ thị trấn Quán Lào

Thị trấn Quán Lào

2

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2025

124

Chợ Sáng

Thị trấn Quý Lộc

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2025

XVI

Huyện Vĩnh Lộc

125

Chợ Vĩnh Hùng

Vĩnh Hùng

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2023

126

Chợ Hôm

Vĩnh Thịnh

3

Di dời, đầu tư tại vị trí mới

2024

127

Chợ Eo Lê

Vĩnh Quang

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2025

XVII

Huyện Thạch Thành

128

Chợ     Thành     Mỹ (Chợ Tây Hương)

Thành Mỹ

3

Nâng cấp, cải tạo, mở rộng tại vị trí

2022

129

Chợ Minh Hải

Thành Minh

3

Di dời, đầu tư tại vị trí mới

2022

130

Chợ Thạch Quảng

Thạch Quảng

3

Nâng cấp, cải tạo, mở rộng tại vị trí

2023

131

Chợ Thành Vinh

Thành Vinh

3

Nâng cấp, cải tạo, mở rộng tại vị trí

2023

132

Chợ Thành Công

Thành Công

3

Nâng cấp, cải tạo, mở rộng tại vị trí

2023

133

Chợ Gốc Bàng

Thạch Đồng

3

Nâng cấp, cải tạo, mở rộng tại vị trí

2023

134

Chợ    Thành    Kim (Chợ Kim Tân)

Thị trấn Kim Tân

3

Nâng cấp, cải tạo, mở rộng tại vị trí

2023


 

TT

Tên chợ

Địa chỉ

Hạng

chợ

Định hướng đầu

Dự kiến thời gian

135

Chợ Hoa Sói

Thành Thọ

3

Nâng cấp, cải tạo, mở rộng tại vị trí

2024

136

Chợ Bia

Ngọc Trạo

3

Nâng cấp, cải tạo, mở rộng tại vị trí

2024

137

Chợ Sồi

Thành Minh

3

Nâng cấp, cải tạo, mở rộng tại vị trí

2024

138

Chợ Nông Trường

Thạch Bình

3

Nâng cấp, cải tạo, mở rộng tại vị trí

2025

139

Chợ Thạch Long

Thạch Long

3

Nâng cấp, cải tạo, mở rộng tại vị trí

2025

140

Chợ Thành Trực

Thành Trực

3

Nâng cấp, cải tạo, mở rộng tại vị trí

2025

XVIII

Huyện Cẩm Thủy

141

Chợ Cẩm Châu

Cẩm Châu

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2022

142

Chợ Cẩm Quý

Cẩm Quý

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2022

143

Chợ Cẩm Bình

Cẩm Bình

3

Di dời, đầu tư tại vị trí mới

2022

144

Chợ Cẩm Tú

Cẩm

3

Di dời, đầu tư tại vị trí mới

2022

145

Chợ Cửa (Chợ Cẩm Phong)

Thị trấn Phong Sơn

3

Di dời, đầu tư tại vị trí mới

2022

146

Chợ thị trấn Cẩm Thủy

Thị trấn Phong Sơn

2

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2022

147

Chợ Vạc

Cẩm Thành

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2023

148

Chợ Cẩm Tâm

Cẩm Tâm

3

Di dời, đầu tư tại vị trí mới

2023

XIX

Huyện Ngọc Lặc

149

Chợ Sông Âm

Nguyệt Ấn

3

Nâng cấp, cải tạo, mở rộng tại vị trí

2022

150

Chợ Ngọc Sơn

Ngọc Sơn

3

Di dời, đầu tư tại vị trí mới

2022

151

Chợ Ngọc Khê

Thị trấn Ngọc Lặc

3

Nâng cấp, cải tạo, mở rộng tại vị trí

2022

152

Chợ Ngọc Liên

Ngọc Liên

3

Nâng cấp, cải tạo, mở rộng tại vị trí

2022

153

Chợ Phố Cống

Thị trấn Ngọc Lặc

2

Di dời, đầu tư tại vị trí mới

2022

154

Chợ Mồn

Ngọc Trung

3

Nâng cấp, cải tạo, mở rộng tại vị trí

2023

155

Chợ Cao Ngọc

Cao Ngọc

3

Nâng cấp, cải tạo, mở rộng tại vị trí

2023

156

Chợ Làng Bằng

Phùng Giáo

3

Nâng cấp, cải tạo, mở rộng tại vị trí

2024

157

Chợ Vân Am

Vân Am

3

Nâng cấp, cải tạo, mở rộng tại vị trí

2024


 

TT

Tên chợ

Địa chỉ

Hạng

chợ

Định hướng đầu

Dự kiến thời gian

158

Chợ Đồng Trôi

Lộc Thịnh

3

Nâng cấp, cải tạo, mở rộng tại vị trí

2024

159

Chợ Đồng Thịnh

Đồng Thịnh

3

Nâng cấp, cải tạo, mở rộng tại vị trí

2025

160

Chợ Thạch Lập

Thạch Lập

3

Nâng cấp, cải tạo, mở rộng tại vị trí

2025

161

Chợ Me

Phúc Thịnh

3

Nâng cấp, cải tạo, mở rộng tại vị trí

2025

XX

Huyện Thường Xuân

162

Chợ       thị       trấn Thường Xuân

Thị     trấn     Thường Xuân

2

Xây dựng mới tại vị trí cũ

2022

163

Chợ Khe Hạ

Luận Thành

3

Di dời, đầu tư tại vị trí mới

2023

164

Chợ Ngọc Lâm

TT. Thường Xuân

3

Di dời, đầu tư tại vị trí mới

2023

165

Chợ Lương Sơn

Lương Sơn

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2023

166

Chợ Đón

Thọ Thanh

3

Di dời, đầu tư tại vị trí mới

2024

167

Chợ Ngọc Phụng

Ngọc Phụng

3

Xây dựng mới tại vị trí cũ

2024

168

Chợ Nam Cao

Xuân Cao

3

Xây dựng mới tại vị trí cũ

2025

169

Chợ biên giới Bát Mọt

Bát Mọt

3

Xây dựng mới tại vị trí cũ

2025

XXI

Huyện Như Thanh

170

Chợ thị trấn Bến Sung

Thị trấn Bến Sung

2

Nâng cấp, cải tạo, mở rộng tại vị trí

2022

XXII

Huyện Như Xuân

171

Chợ Yên Cát

Thị trấn Yên Cát

2

Di dời, đầu tư tại vị trí mới

2022

172

Chợ Bãi Trành

Bãi Trành

3

Di dời, đầu tư tại vị trí mới

2023

173

Chợ Thượng Ninh

Thượng Ninh

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2024

XXIII

Huyện Thước

174

Chợ Phố Đoàn

Lũng Niêm

3

Nâng cấp, cải tạo, mở rộng tại vị trí

2023

175

Chợ Đồng Tâm

Thiết Ống

3

Di dời, đầu xây dựng tại vị trí mới

2023

176

Chợ Km số 0

Thiết Kế

3

Mở rộng, xây dựng mới tại vị trí cũ.

2024

177

Chợ Ban Công

Ban Công

3

Di dời, đầu xây dựng tại vị trí mới

2024

XXIV

Huyện            Lang Chánh

 

 

 

 

178

Chợ thị trấn Lang Chánh

Thị trấn Lang Chánh

2

Di dời, đầu xây dựng tại vị trí mới

2022

XXV

Huyện Mường Lát

179

Chợ       thị       trấn Mường Lát

Thị trấn Mường Lát

2

Di dời, đầu xây dựng tại vị trí mới

2022

180

Chợ Tén Tằn

Thị trấn Mường Lát

2

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2022

  

KẾ HOẠCH Chuyển đổi đầu tư xây dựng và quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022 - 2025

Đăng lúc: 09/06/2022 09:19:09 (GMT+7)

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH THANH HOÁ

CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 152 /KH-UBND

 

Thanh Hoá, ngày  03tháng 6 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

 
 


Chuyển đổi đầu tư xây dựng và quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022 - 2025

 

Triển khai thực hiện Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi đầu tư xây dựng và quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch chuyển đổi đầu xây dựng quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022 - 2025, với các nội dung cụ thể như sau:

I.   MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.  Mục đích

-    Tiếp tục đẩy mạnh thu hút, huy động nguồn lực xã hội hóa đầu tư xây dựng, quản lý, kinh doanh, khai thác chợ; thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng chợ theo hướng văn minh, hiện đại, đáp ứng đầy đủ các điều kiện về phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm...; phục vụ tốt hoạt động mua bán, trao đổi, lưu thông hàng hóa, dịch vụ cho Nhân dân và các hộ tiểu thương; góp phần thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, an toàn thực phẩm và phát triển kinh tế - hội của các địa phương.

-   Xây dựng lộ trình, thời gian thực hiện xã hội hóa đầu tư đối với các chợ trên địa bàn tỉnh, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn; tạo cơ sở pháp lý cho các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện; công khai thông tin về công tác chuyển đổi để các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh nghiên cứu, tìm hiểu hoạt động đầu tư vào lĩnh vực xây dựng, quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh.

2.  Yêu cầu

- Công tác chuyển đổi đầu tư xây dựng và quản lý, kinh doanh, khai thác chợ được phổ biến rộng rãi, thực hiện công khai, minh bạch, khách quan và không ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh tại chợ.

-    Quá trình thực hiện công tác chuyển đổi đầu tư xây dựng và quản lý, kinh doanh, khai thác chợ phải bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định tại Quyết số 29/2021/QĐ-UBND ngày 27/11/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa và các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan.

II.  NỘI DUNG

1.  Công tác tuyên truyền


2

Thực hiện thường xuyên, hiệu quả công tác tuyên truyền về kế hoạch và công tác triển khai thực hiện hoạt động chuyển đổi đầu tư xây dựng và quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025; đảm bảo công khai, minh bạch để các tổ chức, cá nhân có liên quan nắm bắt và hiểu rõ các quy định, quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm trong công tác triển khai chủ trương, mục tiêu, quy trình chuyển đổi đầu tư xây dựng và quản lý, kinh doanh, khai thác chợ theo đúng quy định.

2.   Công tác thực hiện chuyển đổi đầu tư xây dựng và quản lý, kinh doanh, khai thác chợ

Rà soát, đánh giá tình hình hoạt động của từng chợ để tiến hành các bước, nội dung thực hiện chuyển đổi đầu tư xây dựng và quản lý, kinh doanh, khai thác chợ, đảm bảo tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo quy định tại Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 27/11/2021 của UBND tỉnh và các quy định của pháp luật hiện hành liên quan.

3.  Số lượng, thời gian dự kiến thực hiện

-   Số lượng chợ trên địa bàn tỉnh thực hiện chuyển đổi đầu tư xây dựng và quản lý, kinh doanh, khai thác trong giai đoạn 2022 – 2025: 180 chợ.

-   Thời gian thực hiện chuyển đổi và các nội dung cụ thể khác: Chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.  Sở Công Thương

-   Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung tại Kế hoạch các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 27/11/2021 của UBND tỉnh.

-   Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch; định kỳ hàng năm hoặc đột xuất yêu cầu tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

2.   Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, pháp các cơ quan, đơn vị liên quan

Căn cứ các nội dung nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 27/11/2021 của UBND tỉnh để chủ động tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền các nội dung tại Kế hoạch; đồng thời, hỗ trợ, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện hoạt động chuyển đổi đầu tư xây dựng và quản lý, kinh doanh, khai thác các chợ tại địa phương; cụ thể:

-   Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn về công tác định giá, phê duyệt giá trị tài sản trên đất các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

-    Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và cơ quan, đơn vị liên quan, hướng dẫn về điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.


3

-   Sở Xây dựng chủ trì, hướng dẫn công tác kiểm kê, đánh giá công trình, vật, kiến trúc tài sản trên đất các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

-   Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, hướng dẫn trình tự, thủ tục tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu, đầu tư và các nhiệm vụ khác theo quy định hiện hành của Nhà nước.

-   Các cơ quan, đơn vị liên quan: Chủ động phối hợp với các ngành chức năng, hướng dẫn UBND cấp huyện và Ban Chuyển đổi chợ cấp huyện theo chức năng nhiệm vụ được giao.

3.  UBND huyện, thị xã, thành phố

-   Tổ chức công khai, phổ biến rộng rãi các nội dung tại Kế hoạch đến các tầng lớp nhân dân, các hộ tiểu thương và doanh nghiệp để tạo sự đồng thuận, thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện.

-    Hằng năm, căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước, chủ động đề xuất các chợ được phê duyệt tại Kế hoạch vào danh mục dự án có sử dụng đất, danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất; danh mục dự án bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức đầu giá hoặc danh mục dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu trên địa bàn tỉnh; trình cấp thẩm quyền phê duyệt để làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy trình chuyển đổi và các quy định hiện hành của Nhà nước liên quan.

-   Tiến hành các bước, nội dung thực hiện chuyển đổi đầu tư xây dựng và quản lý, kinh doanh, khai thác các chợ trên địa bàn quản lý theo danh mục ban hành kèm theo Kế hoạch này; đảm bảo tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo quy định mục tiêu Kế hoạch.

Yêu cầu các sở, ngành, đơn vị và UBND huyện, thị xã, thành phố, khẩn trương triển khai thực hiện Kế hoạch, đảm bảo hiệu quả và đúng quy định; định kỳ hoặc đột xuất, báo cáo kết quả thực hiện theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương có văn bản báo cáo, đề xuất, gửi về Sở Công Thương để tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND chỉ đạo, điều hành./.

 

 

 

Nơi nhận:

-  Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

-  UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa;

-   Các Sở: Công Thương, KH&ĐT, Tài Chính, Xây dựng, TN&MT, pháp;

-  UBND huyện, thị xã, thành phố;

-  Cổng TTĐT tỉnh Thanh Hoá;

-  Lưu: VT, KTTC (VA28090).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thi


Phụ lục

DANH MỤC CHỢ CHUYỂN ĐỔI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ, KINH DOANH, KHAI THÁC CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2022-2025

 
 


(Ban hành kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày      /        /2022 của UBND tỉnh)

 

TT

Tên chợ

Địa chỉ

Hạng

chợ

Định hướng đầu

Dự kiến thời gian

I

Thành phố Thanh Hóa

1

Chợ Môi

Phường Quảng Tâm

2

Đầu tư xây dựng mới tại vị trí cũ

2023

2

Chợ Chớp

Phường Tào Xuyên

3

Xây dựng mới tại vị trí cũ

2023

3

Chợ Rạm

Long Anh

3

Đầu tư xây dựng mới tại vị trí cũ

2024

4

Chợ Thiệu Vân

Thiệu Vân

3

Xây dựng mới tại vị trí cũ

2024

II

Thành phố Sầm Sơn

5

Chợ Chùa

Phường Quảng Tiến

3

Xây dựng mới, cải tạo, mở rộng tại vị trí cũ

2022

6

Chợ Quảng Châu

Phường Quảng Châu

3

Xây dựng mới tại vị trí

2022

7

Chợ Quảng

Phường Quảng

3

Xây dựng mới, mở rộng tại vị trí

2023

8

Chợ Quảng Hùng

Quảng Hùng

3

Xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo tại vị trí cũ

2023

9

Chợ Quảng Vinh (Chợ Hồng)

Phường Quảng Vinh

3

Xây dựng mới, mở rộng tại vị trí

2024

10

Chợ Quảng Đại

Quảng Đại

3

Xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo tại vị trí cũ

2024

11

Chợ Sông Đơ (Chợ Quảng Vinh)

Phường Quảng Vinh

3

Xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo tại vị trí cũ

2025

12

Chợ Quảng Thọ

Phường Quảng Thọ

3

Xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo tại vị trí cũ

2025

III

Thị xã Bỉm Sơn

13

Chợ     Đông     Sơn (Chợ 5 tầng)

Phường Đông Sơn

3

Đầu xây dựng, nâng cấp, cải tạo tại vị trí cũ

2022

IV

Thị Nghi Sơn

14

Chợ Chào

Thanh Sơn

3

Đầu xây dựng, nâng cấp, cải tạo tại vị trí cũ

2022

15

Chợ Các Sơn

Các Sơn

3

Đầu tư xây dựng mới tại vị trí cũ

2022

16

Chợ Kho

Phường Hải Ninh

2

Di dời, đầu tư tại vị trí mới

2023

17

Chợ Hải Châu

Phường Hải Châu

3

Di dời, đầu tư tại vị trí mới

2023

18

Chợ Nghi Sơn

Nghi Sơn

3

Nâng cấp, mở rộng chợ tại vị trí

2024

19

Chợ Cung

Phường Tân Dân

3

Nâng cấp, mở rộng chợ tại vị trí

2024

20

Chợ Hải Yến (Chợ tái định Hải Yến)

Hải Yến

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2024


 

TT

Tên chợ

Địa chỉ

Hạng

chợ

Định hướng đầu

Dự kiến thời gian

V

Huyện Đông Sơn

21

Chợ Đình Vinh

Đông Quang

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2022

22

Chợ Đông Thịnh (Chợ Cống Chéo)

Đông Thịnh

3

Di dời, đầu tư tại vị trí mới

2023

23

Chợ Lăng

Đông Nam

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2023

24

Chợ thị trấn Rừng Thông

Thị trấn Rừng Thông

2

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2023

25

Chợ Rủn

Đông Khê

3

Di dời, đầu tư tại vị trí mới

2024

26

Chợ Mộc Nhuận

Đông Yên

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2024

27

Chợ Đông Minh

Đông Minh

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2024

28

Chợ Đông Văn

Đông Văn

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2024

29

Chợ Bôn

Đông Thanh

3

Di dời, đầu tư tại vị trí mới

2025

30

Chợ Đông Ninh

Đông Ninh

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2025

31

Chợ Đông Phú

Đông Phú

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2025

32

Chợ Đông Hòa

Đông Hòa

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2025

VI

Huyện Thọ Xuân

33

Chợ Rạng

Xuân Giang

3

Nâng cấp, cải tạo, mở rộng tại vị trí

2023

34

Chợ Xuân Yên

Phú Xuân

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2023

VII

Huyện Nông Cống

35

Chợ Ga

Tượng Sơn

3

Cải tạo, nâng cấp tại vị trí

2022

36

Chợ Thượng

Trung Chính

3

Cải tạo, nâng cấp tại vị trí

2022

37

Chợ Vạn Thành

Vạn Thành

3

Cải tạo, mở rộng tại vị trí

2023

38

Chợ Tượng Văn

Tượng Văn

3

Cải tạo, nâng cấp tại vị trí

2023

39

Chợ Minh Thọ

Thị trấn Nông Cống

3

Cải tạo, nâng cấp, mở rộng tại vị trí

2023

40

Chợ Ga

Minh Khôi

3

Di dời, đầu tư tại vị trí mới

2024

41

Chợ Đồn

Yên Mỹ

3

Di dời, đầu tư tại vị trí mới

2024

42

Chợ Chuồng

Công Chính

3

Di dời, đầu tư tại vị trí mới

2024

43

Chợ Đình

Trường Giang

3

Cải tạo, nâng cấp tại vị trí

2025

44

Chợ Gỗ

Thăng Bình

3

Di dời, đầu tư tại vị trí mới

2025

45

Chợ Trầu

Công Liêm

3

Di dời, đầu tư tại vị trí mới

2025

46

Chợ Chuối

Thị trấn Nông Cống

1

Cải tạo, nâng cấp, mở rộng tại vị trí

2025

VIII

Huyện Triệu Sơn

47

Chợ Quán Chua

Thọ Vực

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2022

48

Chợ Mốc

Minh Sơn

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2022

49

Chợ Gốm

Đồng Tiến

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2023

50

Chợ Hào

Thọ Phú

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2023


 

TT

Tên chợ

Địa chỉ

Hạng

chợ

Định hướng đầu

Dự kiến thời gian

51

Chợ Dân Lực

Dân Lực

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2023

52

Chợ Giắt

Thị trấn Triệu Sơn

1

Di dời đầu tư tại vị trí mới

2023

53

Chợ Thọ Sơn

Thọ Sơn

3

Di dời, đầu tư tại vị trí mới

2023

54

Chợ Thiều

Dân

3

Di dời, đầu tư tại vị trí mới

2024

55

Chợ Thọ Bình

Thọ Bình

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2024

56

Chợ Cốc

Xuân Lộc

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2024

57

Chợ Nưa

Thị trấn Nưa

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2024

58

Chợ Cầu Đất

Vân Sơn

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2025

59

Chợ Sim

Hợp Thành

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2025

60

Chợ Nông Trường

Nông Trường

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2025

61

Chợ Đà

Thọ Dân

3

Di dời, đầu tư tại vị trí mới

2025

62

Chợ Khuyến Nông

Khuyến Nông

3

Di dời, đầu tư tại vị trí mới

2025

IX

Huyện Thiệu Hóa

63

Chợ Rị

Thiệu Trung

3

Cải tạo, nâng cấp,mở rộng tại vị trí

2024

64

Chợ Đầm

Thiệu Duy

3

Cải tạo, nâng cấp,mở rộng tại vị trí

2024

65

Chợ Thiệu Nguyên

Thiệu Nguyên

3

Cải tạo, nâng cấp,mở rộng tại vị trí

2024

66

Chợ     Thiệu     Phú (Chợ Gốc Cáo)

Thiệu Phú

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2025

67

Chợ

Thiệu Tiến

3

Di dời, đầu tư tại vị trí mới

2025

X

Huyện Hoằng Hóa

68

Chợ Thị Tứ

Hoằng Trung

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2022

69

Chợ Hôm Sung

Hoằng Đồng

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2022

70

Chợ Đầng

Hoằng Quý

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2022

71

Chợ Hón

Hoằng Hải

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2023

72

Chợ Gốc Gáo

Hoằng Phú

3

Di dời, đầu tư tại vị trí mới

2023

73

Chợ Quỳ Chữ

Hoằng Quỳ

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2023

74

Chợ Chùa

Hoằng Đạt

3

Di dời, đầu tư tại vị trí mới

2023

75

Chợ Già

Hoằng Kim

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2024

76

Chợ Mới Lam

Hoằng Trạch

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2024

77

Chợ Chiêng

Hoằng Giang

3

Di dời, đầu tư tại vị trí mới

2024

78

Chợ Đền

Hoằng Thắng

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2025

79

Chợ Vĩnh

Hoằng Hợp

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2025

80

Chợ Dọc

Hoằng Đông

3

Di dời, đầu tư tại vị trí mới

2025

81

Chợ Vàng

Hoằng Xuân

3

Di dời, đầu tư tại vị trí mới

2025


 

TT

Tên chợ

Địa chỉ

Hạng

chợ

Định hướng đầu

Dự kiến thời gian

XI

Huyện Hậu Lộc

82

Chợ Đa Lộc

Đa Lộc

3

Đầu tư mới tại vị trí mới

2022

83

Chợ Quang Lộc

Quang Lộc

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2022

84

Chợ Mành

Hưng Lộc

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2023

XII

Huyện Nga Sơn

85

Chợ Bạch Câu

Nga Bạch

3

Xây dựng mới tại vị trí cũ

2022

86

Chợ Điền Hộ

Nga Điền

3

Xây dựng mới tại vị trí cũ

2023

87

Chợ Ba Đình

Ba Đình

3

Xây dựng mới tại vị trí cũ

2023

88

Chợ Tư Sy

Nga Phượng

3

Xây dựng mới tại vị trí cũ

2024

89

Chợ Hoàng

Nga Văn

3

Xây dựng mới tại vị trí cũ

2024

90

Chợ Viềng

Nga Trường

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2025

91

Chợ Nga Thủy

Nga Thủy

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trị

2025

XIII

Huyện Hà Trung

92

Chợ Lèn

Thị trấn Hà Trung

1

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2022

93

Chợ Đền

Long

3

Di dời, đầu tư tại vị trí mới

2022

94

Chợ Đồng Ô

Tiến

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2023

95

Chợ

Lĩnh Toại

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2023

96

Chợ Vân (Chợ Láng)

Hoạt Giang

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2023

97

Chợ Bái Cẩm

Tiến

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2024

98

Chợ Dừa

Vinh

3

Di dời, đầu tư tại vị trí mới

2024

99

Chợ Nga Châu

Châu

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2024

100

Chợ Đợn

Hoạt Giang

3

Di dời, đầu tư tại vị trí mới

2025

101

Chợ Mậu Yên

Lai

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2025

102

Chợ Vừng

Yên Dương

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2025

XIV

Huyện Quảng Xương

103

Chợ Cảnh

Quảng Trạch

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2022

104

Chợ Đai

Quảng Hải

3

Nâng cấp, cải tạo, mở rộng tại vị trí

2022

105

Chợ    Quảng    Khê (Chợ Làng Hà)

Quảng Khê

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2022

106

Chợ Lăng

Quảng Yên

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2022

107

Chợ     trung     tâm Quảng Thái

Quảng Thái

3

Nâng cấp, cải tạo, mở rộng tại vị trí

2022

108

Chợ Quảng Thạch

Quảng Thạch

3

Nâng cấp, cải tạo, mở rộng tại vị trí

2022

109

Chợ Trôi

Quảng Văn

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2022


 

TT

Tên chợ

Địa chỉ

Hạng

chợ

Định hướng đầu

Dự kiến thời gian

110

Chợ Bùi

Quảng Giao

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2023

111

Chợ Cống Trúc

Quảng Bình

3

Nâng cấp, cải tạo, mở rộng tại vị trí

2023

112

Chợ Đình

Quảng Lộc

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2023

113

Chợ Đức

Quảng Đức

3

Nâng cấp, cải tạo, mở rộng tại vị trí

2023

114

Chợ Hội

Quảng Ngọc

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2023

115

Chợ Vàng

Quảng Phúc

3

Nâng cấp, cải tạo, mở rộng tại vị trí

2023

116

Chợ

Quảng Hợp

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2024

117

Chợ Nguyễn

Quảng Hòa

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2024

118

Chợ Sòng

Quảng Long

3

Nâng cấp, cải tạo, mở rộng tại vị trí

2024

119

Chợ Trường

Quảng Trường

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2024

XV

Huyện Yên Định

120

Chợ Bản

Định Long

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2023

121

Chợ Cầu Hạ

Định Hưng

3

Nâng cấp, cải tạo, mở rộng tại vị trị

2024

122

Chợ Dền

Định Liên

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2024

123

Chợ thị trấn Quán Lào

Thị trấn Quán Lào

2

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2025

124

Chợ Sáng

Thị trấn Quý Lộc

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2025

XVI

Huyện Vĩnh Lộc

125

Chợ Vĩnh Hùng

Vĩnh Hùng

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2023

126

Chợ Hôm

Vĩnh Thịnh

3

Di dời, đầu tư tại vị trí mới

2024

127

Chợ Eo Lê

Vĩnh Quang

3

Nâng cấp, cải tạo tại vị trí

2025

XVII

Huyện Thạch Thành

128

Chợ     Thành     Mỹ (Chợ Tây Hương)

Thành Mỹ

3

Nâng cấp, cải tạo, mở rộng tại vị trí

2022

129

Chợ Minh Hải

Thành Minh

3

Di dời, đầu tư tại vị trí mới

2022

130

Chợ Thạch Quảng

Thạch Quảng

3

Nâng cấp, cải tạo, mở rộng tại vị trí

2023

131

Chợ Thành Vinh

Thành Vinh

3

Nâng cấp, cải tạo, mở rộng tại vị trí

2023

132

Chợ Thành Công

Thành Công

3

Nâng cấp, cải tạo, mở rộng tại vị trí

2023

133

Chợ Gốc Bàng

Thạch Đồng

3

Nâng cấp, cải tạo, mở rộng tại vị trí

2023

134

Chợ    Thành    Kim (Chợ Kim Tân)

Thị trấn Kim Tân

3

Nâng cấp, cải tạo, mở rộng tại vị trí

2023


 

TT

Tên chợ

Địa chỉ

Hạng

chợ

Định hướng đầu

Dự kiến thời gian

135

Chợ Hoa Sói

Thành Thọ

3

Nâng cấp, cải tạo, mở rộng tại vị trí

2024

136

Chợ Bia

Ngọc Trạo

3

Nâng cấp, cải tạo, mở rộng tại vị trí

2024

137

Chợ Sồi

Thành Minh

3

Nâng cấp, cải tạo, mở rộng tại vị trí

2024

138

Chợ Nông Trường

Thạch Bình

3

Nâng cấp, cải tạo, mở rộng tại vị trí

2025

139

Chợ Thạch Long

Thạch Long

3

Nâng cấp, cải tạo, mở rộng tại vị trí

2025

140

Chợ Thành Trực

Thành Trực